Podnikatelské poslání společnosti Bühler Motor

Rodina

Naši majitelé usilují o dlouhodobou orientaci společnosti. Nezávislost našeho rodinného podniku udržujeme díky neustálému růstu, profitabilitě a schopnosti financování z vlastních zdrojů.

Zaměstnanci

Základem našeho jednání je vzájemná důvěra, spolehlivost, otevřenost a odpovědnost. Podporujeme podnikatelské postoje našich zaměstnanců. Jsme spravedliví vůči zaměstnancům na všech úrovních a ve všech závodech a jsme si plně vědomi našich společenských závazků.

Trh

Stanovujeme standardy pro naše inovativní mechatronické systémy a komponenty na trzích automobilového průmyslu, všeobecného průmyslu, lékařské techniky a ovládání sedadel. Je pro nás důležité vyvážené portfolio.

Zákazníci

Spokojenost zákazníků je pro naše podnikání kličová a zajišťuje nám současné i budoucí obchody. Odvádíme špičkové výkony pro naše zákazníky, a proto klademe sobě i naším partnerům vysoké požadavky na kvalitu. Tím dosahujeme vedoucího postavení na trhu.

Životní prostředí

Klademe důraz na šetrné využívání zdrojů, neustálé zlepšování ve všech oblastech, dodržování zákonných ustanovení a dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Bereme naši společenskou zodpovědnost vážně.

Důležitý je pro naši společnost také neustálý rozvoj zaměstnanců.
Pro zvýšení jejich odbornosti, jsme se zapojili do projektů financovaných z ESF.

Vzdělávání zaměstnanců

Naše společnost realizovala projekt za podpory Operačního programu zaměstnanost zaměřený na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců. Cílem projektu bylo dosáhnout souladu kvalifikační úrovně s požadavky trhu práce a interními požadavky kladenými na vybrané zaměstnance na pracovních pozicích, od managementu přes technické a administrativní zaměstnance po personál výroby a obsluhy strojů, včetně zaměstnanců starších 54 let, formou interního a externího vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005037

Název projektu: Zvýšení kvalifikace zaměstnanců Bühler Motor s.r.o.

Datum zahájení projektu: 1.2.2017
Datum ukončení projektu: 31.8.2019

Projekt byl realizován v rámci výzvy číslo 43 - Podnikové vzdělávání zaměstnanců